Mẫu đề nghị chuyển nhượng hợp đồng mua bán Phú Thịnh

MẪU ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG

Kính gửi:  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ THỊNH

Tôi là: ……..

Số CMTND/Hộ chiếu: ……..  do …….. cấp ngày …….

Hộ khẩu thường trú: ……..

Chỗ ở hiện tại: ……..

Điện thoại liên hệ: ……..

Là người đã ký kết Hợp Đồng mua bán căn hộ số …….., ngày ………. tháng ………. năm ………. với Quý Công ty (”Hợp Đồng”).

Tôi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ tại Hợp Đồng mua bán căn hộ chung cư theo đúng các thỏa thuận tại Hợp Đồng mua bán.

Tôi đã kiểm tra và nhận thấy Bên nhận chuyển nhượng (có thông tin dưới đây) đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiếp nhận quyền và nghĩa vụ tại Hợp Đồng mua bán căn hộ chung cư.

Bằng văn bản này, tôi trân trọng đề nghị Quý Công ty chấp thuận nội dụng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ Hợp Đồng mua bán căn hộ chung cư như sau:

  1. Bên chuyển nhượng:

Họ và tên: ……..

Số CMTND/Hộ chiếu: ……..  do …….. cấp ngày …….

Hộ khẩu thường trú: ……..

Chỗ ở hiện tại: ……..

Điện thoại liên hệ: ……..

  1. Bên nhận chuyển nhượng:

Họ và tên: ……..

Số CMTND/Hộ chiếu: ……..  do …….. cấp ngày …….

Hộ khẩu thường trú: ……..

Chỗ ở hiện tại: ……..

Điện thoại liên hệ: ……..

  1. Nội dung chuyển nhượng: Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng liên quan đến Hợp Đồng mua bán căn hộ chung cư.
  2. Thủ tục chuyển nhượng và Các quy định khác có liên quan: Theo quy định của pháp luật.
  3. Đề nghị Quý Công ty hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục trong thời gian sớm nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bên chuyển nhượng

(Ký,ghi rõ họ tên)

Bên nhận chuyển nhượng

(Ký,ghi rõ họ tên)