Thông báo điều chỉnh giá bán Phú Thịnh Green Park từ 1-12-2020