Tiến độ Phú Thịnh Green Park ngày 5-12-2019

Tiến độ thi công dự án Phú Thịnh Green Park ngày 5-12-2019