Tiến độ xây dựng Phú Thịnh Green Park 14-09-2020

Tiến độ xây dựng Phú Thịnh Green Park 14-09-2020