Thu hồi đất sản xuất kinh doanh, điểm mới luật đất đai 2024

Hiện nay rất nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề có hiện tượng để đất hoang hóa gây lãng phí rất lớn cho nhà nước. Thực trang người có đủ năng lực không có đất, người không đủ năng lực lại để đất hoang hóa. Vì vậy cần phải chấn chỉnh ngay và nội dung này được đổi mới trong luật đất đai sửa đổi. Sẽ không còn hiện tượng hoang hóa đất sản xuất kinh doanh như trước/

khu công nghiệp hoang hóa

Theo đó, nếu nhà đầu tư không đủ năng lực xây dựng sản xuất kinh doanh thì đất sẽ bị thu hồi và mức đền bù được áp dụng theo giá đất hiện hành mới/ Điều này rõ ràng và chi tiết tránh khiếu nại khiếu kiện đất đai. Theo chuyên gia Nguyễn Văn Hùng.

Vì vậy các chủ sở hữu đất để hoang tại các khu sản xuất cần có phương án của mình để khi luật đất đai được áp dụng vào 1/1/2025 sẽ không bị thu hồi. Điều này buộc các công ty hộ kinh doanh lên phương án sản xuất kinh doanh hợp lý và kịp thời/